STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BĘDZINA

Uchwała Nr XLII/398/2013 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30 września 2013 roku


1. Uchwala XLII/398/2013 2. Wersja do wydruku
Tekst Studium
Załączniki graficzne do tekstu – kierunki rozwoju: zał. nr 14, rys. 1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna, komunikacja. zał. nr 15, rys. 2. Środowisko naturalne. zał. nr 16, rys. 3.1. Dziedzictwo kulturowe (zabytki, strefy ochrony). zał. nr 17, rys. 3.2. Dziedzictwo kulturowe (obiekty wskazane do ochrony). zał. nr 18, rys. 4. Komunikacja. zał. nr 19, rys. 5. Infrastruktura techniczna. zał. nr 20, rys. 6. Zagrożenie powodzią.
Załączniki graficzne do tekstu - uwarunkowania: zał. nr 2, rys. nr 1. Uwarunkowania: struktura osadnicza zał. nr 3, rys. nr 2. Uwarunkowania: struktura funkcjonalno-przestrzenna zał. nr 4, rys. nr 3. Uwarunkowania: środowisko naturalne zał. nr 5, rys. nr 4.1. Dziedzictwo kulturowe (zabytki, strefy ochrony) zał. nr 6, rys. 4.2. Dziedzictwo kulturowe (obiekty do umieszczenia w GEZ) zał. nr 7, rys. 5. Warunki i jakości życia mieszkańców. zał. nr 8, rys. 6. Bezpieczeństwo ludności i jej mienia. zał. nr 9, rys. 7. Struktura własności. zał. nr 10, rys. 8. Komunikacja. zał. nr 11, rys. 9.1. Infrastruktura techniczna (woda, ścieki). zał. nr 12, rys. 9.2. Infrastruktura techniczna, (gaz, ele, ciepło). zał. nr 13, rys.10. Stan zaawansowania w sporządzaniu mpzp, wnioski

Zał. nr 14. Kierunki rozwoju: rys 1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna, komunikacja.