STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BĘDZINA

Uchwała Nr XLII/398/2013 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30 września 2013 roku


Załącznik graficzny nr 14. Kierunki rozowju

Szczegółowe informacje: